ศุกร์ 19 กรกฏาคม 2024

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Attachments:
Download this file (กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf)กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf[ ]17544 Kb
Download this file (คู่มือ การปฏิบัติงานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภา_201902150653.pdf)คู่มือ การปฏิบัติงานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภา_201902150653.pdf[ ]7776 Kb
Download this file (คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ.pdf)คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ.pdf[ ]47149 Kb
Download this file (พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562.PDF)พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562.PDF[ ]164 Kb
Download this file (พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562.PDF)พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562.PDF[ ]171 Kb
Download this file (พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562.pdf)พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562.pdf[ ]185 Kb
Download this file (พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562.PDF)พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562.PDF[ ]181 Kb
Download this file (พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562.PDF)พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562.PDF[ ]186 Kb
Download this file (พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.PDF)พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.PDF[ ]286 Kb
Download this file (พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562.pdf)พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562.pdf[ ]5739 Kb
Download this file (ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.)ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.[ ]482 Kb
Download this file (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256[ ]102 Kb
Download this file (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) )ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) [ ]78 Kb
Download this file (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559.pd)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559.pd[ ]42 Kb
Download this file (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526.pdf)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526.pdf[ ]3225 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจสายด่วนนายกเทศมนตรี
081-4232952


 
 
QR Code
เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

 

 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3555-2997