วันที่ รายการ
12 กค 2567 จ้างประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว สำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กค 2567 ซื้ออาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้ว่างงานและบุคคลทั่วไป กิจกรรม การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กค 2567 ซื้ออาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้ว่างงานและบุคคลทั่วไป กิจกรรม การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กค 2567 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิย 2567 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระ เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิย 2567 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิย 2567 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาลาว เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิย 2567 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาสาม เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิย 2567 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องลม เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิย 2567 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิย 2567 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิย 2567 ซื้อ อาหารเช้าและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของชมรมผู้สูง อายุเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิย 2567 จ้าง เหมารถทัวร์ปรับอากาศ (๒ ชั้น) ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบล ท้าวอู่ทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิย 2567 จ้างต่ออายุโดเมนเนมและเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิย 2567 จ้างจัดหาอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิย 2567 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิย 2567 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เคียวเซร่า TK-7130 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิย 2567 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พค 2567 ซื้อธง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พค 2567 จ้างประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีม่วง สำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พค 2567 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พค 2567 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระ เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พค 2567 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พค 2567 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาลาว เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พค 2567 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาสาม เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พค 2567 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องลม เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พค 2567 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พค 2567 จ้างเหมารถแม็คโคกำจัดวัชพืชลำรางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พค 2567 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พค 2567 ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 83-9764 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พค 2567 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พค 2567 ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 83-9764 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พค 2567 ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 83-9764 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พค 2567 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พค 2567 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พค 2567 ซื้อไมโครโฟนพร้อมสายไมโครโฟน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พค 2567 ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 83-9764 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เมษ 2567 จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองนาลาว - ดอนพรหม หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เมษ 2567 จ้างเหมาปรับสภาพพื้นที่บึงสาธารณะเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงขี้แรด หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เมษ 2567 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2567 ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เมษ 2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางหลวงท้องถิ่นสาย สพ.ถ12-066 บ้านหนองเสือ - บ้านโคก (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 8 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 เมษ 2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสาย สพ.ถ12-021 ชุมชนบ้านดอนพรหมพัฒนา ซอย 1 และทางหลวงท้องถิ่นสาย สพ.ถ12-109 ชุมชนหลังวัดช่องลม ซอย 5 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 12 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 เมษ 2567 ซื้อไฟไซเรน สำหรับรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน 83-8694 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เมษ 2567 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ ยี่ห้อ มาสด้า หมายเลขทะเบียน บย 8500 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มค 2567 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บพ 8050 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มค 2567 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มค 2567 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร Kyocera TK-7120 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มค 2567 ซื้อของรางวัล ให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มค 2567 จ้างจัดทำก๋วยเตี๋ยวหมูพร้อมภาชนะใส่อาหาร สำหรับเด็กที่เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มค 2567 จ้างจัดทำข้าวขาหมูพร้อมภาชนะใส่อาหาร สำหรับเด็กที่เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มค 2567 จ้างจัดทำข้าวมันไก่พร้อมภาชนะใส่อาหาร สำหรับเด็กที่เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มค 2567 จ้างจัดทำข้าวหมูกระเทียมพร้อมภาชนะใส่อาหาร สำหรับเด็กที่เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มค 2567 จ้างจัดทำบะหมี่เกี๊ยวพร้อมภาชนะใส่อาหาร สำหรับเด็กที่เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มค 2567 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กบ 9485 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มค 2567 จ้างจัดทำบะหมี่เกี๊ยวพร้อมภาชนะใส่อาหาร สำหรับเด็กที่เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มค 2567 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กบ 9485 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มค 2567 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายวัน เสือคำ หมู่ที่ 1 ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มค 2567 จ้างจัดหาเครื่องขยายเสียง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมประจำซุ้มตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มค 2567 จ้างจัดหาเต็นท์พร้อมติดตั้ง ขนาดหลังละ ๔x๘ เมตร เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มค 2567 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพืื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มค 2567 จ้างจัดหาเก้าอี้พลาสติกและโต๊ะกลม เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มค 2567 จ้างจัดหาเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มค 2567 จ้างจัดหาเต็นท์โดมสีขาวพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มค 2567 จ้างจัดหาเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มค 2567 จ้างจัดหาเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มค 2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.สายซอยช่างน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ธค 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ปริมาณงานรวมระยะทางไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร หมู่ที่ 9 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ธค 2566 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระ เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนมกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธค 2566 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนมกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธค 2566 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาลาว เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนมกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธค 2566 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาสาม เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนมกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธค 2566 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องลม เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนมกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธค 2566 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธค 2566 ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ อีซูซุหมายเลขทะเบียน 85-9960 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธค 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธค 2566 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ธค 2566 ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 83-8694 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธค 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธค 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธค 2566 จ้างก่อสร้างป้ายชื่อ ประตู และรั้วเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ปริมาณงานรวมความยาวไม่น้อยกว่า 48.68 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธค 2566 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 84-2749 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ธค 2566 จ้างเหมารถแบคโฮ เพื่อทำลายภาชนะเก็บน้ำฝน หมายเลขครุภัณฑ์ 103-42-0009 พร้อมขนทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ธค 2566 ซื้อถังขยะยางรถยนต์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในพื้นที่เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ธค 2566 จ้างซ่อมแซมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบริเวณเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ธค 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พย 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พย 2566 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระ เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พย 2566 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พย 2566 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาลาว เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พย 2566 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาสาม เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พย 2566 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องลม เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พย 2566 จ้างจัดหาเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียงและจัดสถานที่พร้อมพิธีเปิดโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พย 2566 ซื้อถุงยางอนามัย เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พย 2566 จ้างซ่อมแซมประตูและหน้าต่าง ภายในอาคารกองช่าง และอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พย 2566 จ้างเหมาประดับไฟบริเวณสถานที่จัดงาน (ท่าน้ำวัดนาลาว) ตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พย 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พย 2566 จ้างจัดนิทรรศการ ตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พย 2566 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องลม พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตร โดยตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับพร้อมน้ำตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พย 2566 จ้างซ่อมแซมทางเดินอเนกประสงค์บริเวณสะพานข้ามคลองจรเข้สามพันวัดปทุมสราวาส หมู่ที่ 1 ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พย 2566 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 83-8694 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พย 2566 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 83-9764 สุพรรณบุรี และ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 85-9960 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พย 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พย 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พย 2566 จ้างจัดทำป้าย ตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พย 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กย 2566 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กย 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กย 2566 จ้างเหมากำจัดวัชพืชริมทางสาธารณประโยชน์เลียบคลองจรเข้สามพัน ช่วงสะพานโรงแรมซุนเซน - สะพานชชุมชนบ้านดอนพรหมพัฒนา หมู่ที่ 1, 2, 11 และ หมู่ที่ 12 ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กย 2566 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กย 2566 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พย 2566 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พย 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พย 2566 ซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พย 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พย 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักปลัด (ฝ่ายป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พย 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ตค 2566 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระ เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ตค 2566 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ตค 2566 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาลาว เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ตค 2566 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาสาม เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ตค 2566 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องลม เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ตค 2566 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ตค 2566 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ตค 2566 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ตค 2566 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ (2 ชั้น) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ตค 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนที่ชำรุดเสียหายในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ตค 2566 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 30 กิโลวัตต์ ระบบ 3 เฟส 4 สายพร้อมอุปกรณ์ที่ใ่ช้ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ตค 2566 จ้างจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ตค 2566 ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการจัดเก็บรายได้และการปฏิบัติงานราชการของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ตค 2566 จ้างเหมาบริการในการกำจัดขยะมูลฝอยที่ได้ดำเนินการจัดเก็บในพื้นที่เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กย 2566 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องลม เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กย 2566 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระ เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กย 2566 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาสาม เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กย 2566 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กย 2566 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาลาว เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กย 2566 จ้างสำเนาเอกสารและจัดทำเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กย 2566 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กย 2566 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กย 2566 ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถนำเที่ยวขนาด 23 ที่นั่ง หมายเลขครุภัณฑ์ 021-64-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กย 2566 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 84-3829 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กย 2566 จ้างซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุก โดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1,2,6,10 และหมู่ที่ 11 ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กย 2566 จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กย 2566 จ้างซ่อมแซมไหล่ทางริมตลิ่ง เลียบคลองจรเข้สามพัน หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กย 2566 จ้างก่อสร้างประตูปิด-เปิดระบายน้ำ บริเวณชุมชนบ้านหนองตาสาม หมู่ที่ 7 ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กย 2566 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ รายนางสาวประเสิรฐ แซ่ปัง หมู่ที่ ๑ ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กย 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กย 2566 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กย 2566 จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 84-2749 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กย 2566 ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กย 2566 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กย 2566 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กย 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กย 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 2566 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 83-8694 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 สค 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 สค 2566 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 สค 2566 จ้างรายงานขอจ้างจัดหา รถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาลาว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 สค 2566 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาลาว เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 สค 2566 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องลม เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 สค 2566 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระ เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 สค 2566 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาสาม เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 สค 2566 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 สค 2566 จ้างรายงานขอจ้างจัดหา รถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาลาว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 สค 2566 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ รายนายชลิต ศรีทองดี หมู่ที่ 5 ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 สค 2566 จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ รายนายสิงห์ แก้วสระแสน หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 สค 2566 ซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 สค 2566 จ้างจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 สค 2566 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 สค 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 สค 2566 จ้างจัดหาอาหาร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ประจำปี 2566 ?ท้าวอู่ทองคัพ? ครั้งที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 สค 2566 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บพ 8050 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 สค 2566 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 สค 2566 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 สค 2566 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 สค 2566 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 สค 2566 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 สค 2566 จ้างประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าสีขาว สำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 สค 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 สค 2566 จ้างจัดหาริ้วขบวน สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลอู่ทอง ประจำปี 2566 ท้าวอู่ทองคัพ ครั้งที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 สค 2566 จ้างจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลอู่ทอง ประจำปี 2566 ท้าวอู่ทองคัพ ครั้งที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 สค 2566 จ้างจัดหาเต็นท์และเก้าอี้ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลอู่ทอง ประจำปี 2566 ท้าวอู่ทองคัพ ครั้งที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 สค 2566 จ้างจัดหาเครื่องขยายเสียงและนั่งร้าน เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลอู่ทอง ประจำปี 2566 ท้าวอู่ทองคัพ ครั้งที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 สค 2566 ซื้อวัสดุกีฬา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลอู่ทอง ประจำปี 2566 ?ท้าวอู่ทองคัพ? ครั้งที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 สค 2566 ซื้อถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลอู่ทอง ประจำปี 2566 ?ท้าวอู่ทองคัพ? ครั้งที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธค 2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธค 2564 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (แผ่นยางกันกระแทก) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธค 2564 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธค 2564 ซื้อชุดเครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้ง ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธค 2564 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธค 2564 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ฟอร์ด เรนเจอร์ หมายเลขทะเบียน กง ๒๖๑๐ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธค 2564 จ้างเหมาบริการปรับสภาพพื้นที่บริเวณปากบ่อพักน้ำ ด้วยเครื่องจักรกล (รถแบคโฮ) หมู่ที่ ๔, ๖ และหมู่ที่ ๗ ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธค 2564 จ้างเหมาบริการปรับสภาพพื้นที่บริเวณปากบ่อพักน้ำ ด้วยเครื่องจักรกล (รถแบคโฮ) หมู่ที่ ๔, ๖ และหมู่ที่ ๗ ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธค 2564 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้งสาธารณะ บริเวณชุมชนศรีสรรเพชญ์ หมู่ที่ 9 ตำบลอู่ทอง โดยวิธีคัดเลือก
09 ธค 2564 จ้างติดตั้ง GUARD RAIL ถนนสาย สพ.ถ 12-112 ชุมชนบ้านดอนพรหมพัฒนา ซอย 4 หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ธค 2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนที่ชำรุดเสียหายในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ธค 2564 วัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา
01 ธค 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ธค 2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พย 2564 จ้างจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องลม งวดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พย 2564 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บย ๘๕๐๐ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พย 2564 ซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ เพื่อสำหรับใช้ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พย 2564 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการต่างๆของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พย 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พย 2564 ซื้อหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนบริเวณทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๙ ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พย 2564 ซื้อหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนบริเวณทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๘ ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พย 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง)เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พย 2564 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พย 2564 ซื้อตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พย 2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และอาหารว่างและน้ำดื่มตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พย 2564 จ้างเหมาบริการอุโมงค์ยูวี สำหรับฆ่าเชื้อโรค ให้กับผู้เข้าร่วมงานโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พย 2564 ซื้อพัดลมผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พย 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พย 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ตค 2564 จ้างจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ตค 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ตค 2564 ซื้อรถบรรทุกขยะแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ตัวรถชนิด 6 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก
20 ตค 2564 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ตค 2564 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการต่างๆของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กย 2564 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๖๙๔ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กย 2564 จ้างปรับปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ รายเด็กชายรัชภูมิ ศรีลายศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กย 2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กย 2564 ซื้อหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนบริเวณทางสาธารณประโยชน์ สายบ้านนายปิยะ - บ้านนายไชยา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 สค 2564 จ้างจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องลม เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 สค 2564 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8694 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กพ 2564 จ้างจัดหาอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กพ 2564 จ้างตรวจเช็คสภาพ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บษ ๑๖๘๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กพ 2564 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8694 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กพ 2564 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้ายอเนกประสงค์ ขนาดความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 กพ 2564 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้าวอู่ทองและนายกเทศมนตรีตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 กพ 2564 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องกรองน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 กพ 2564 เหมาติดตั้งเต็นท์ ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้าวอู่ทองและนายกเทศมนตรีตำบลท้าวอู่ทอง
02 กพ 2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุคงทน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กพ 2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุสิ้นเปลือง) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มค 2564 ซื้อยางรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บพ ๘๐๕๐ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มค 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มค 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มค 2564 จ้างตรวจเช็คระบบครัชและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๗๖๔ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มค 2564 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๔-๒๗๔๙ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มค 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง (ช่วงปิดเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ธค 2563 จ้างซ่อมแซมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 3,4,5,6 และหมู่ที่ 7 ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ธค 2563 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ธค 2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในงานราชการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พย 2563 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง (ชั้น 2) หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พย 2563 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พย 2563 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ตค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระ เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ตค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาสาม เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ตค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาลาว เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ตค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ตค 2563 จ้างตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ตค 2563 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ตค 2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับงานซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนที่ชำรุดเสียหายในเขตพื้นที่เทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ตค 2563 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บพ ๘๐๕๐ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ตค 2563 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในงานจัดเก็บขยะมูลฝอยการรักษาควมสะอาดของภายในชุมชนขณะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่พนักงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ตค 2563 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด ๘ ลบ.ม. หมายเลขทะเบียน ๘๔-๓๘๒๙ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ตค 2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ตค 2563 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ตค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระ เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ตค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาสาม เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ตค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาลาว เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ตค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กย 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กย 2563 ซื้อตาข่ายล้อมรั้ว บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านปฐมพร หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กย 2563 ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กย 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 สค 2563 จ้างจัดหาเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง ตามโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 สค 2563 ซื้อพรมลูกฟูกสีแดง เพื่อใช้ในโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 สค 2563 จ้างเหมาประดับผ้า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 สค 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ถนนสายซอยสหฟาร์ม หมู่ที่ 9 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 กค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กค 2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กค 2563 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ แบบเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บพ ๘๐๕๐ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กค 2563 จ้างเหมาประดับผ้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กค 2563 จ้างเหมาประดับผ้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กค 2563 ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิย 2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิย 2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิย 2563 ซื้อข้าวสาร ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิย 2563 ซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้ในงานราชการของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มิย 2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มิย 2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิย 2563 จ้างประดับผ้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิย 2563 จ้างเหมาประดับไฟ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิย 2563 ซื้อซื้อธงชาติไทย และธงอักษรย่อพระนามาภิไธย สท. เพื่อประดับอาคารและสถานที่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิย 2563 ซื้อธงชาติไทย และธงอักษรย่อพระนามาภิไธย สท. เพื่อประดับอาคารและสถานที่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พค 2563 จ้างขุด/ดูด/ลอกเลนและขยะมูลฝอย เพื่อทำความสะอาดทางระบายน้ำทิ้งสาธารณะที่อยู่ในความรับรับผิดชอบ และอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 1,3,11 ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาสาม เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาลาว เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระ เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พค 2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระ เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาสาม เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาลาว เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พค 2563 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนพื้นถังรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๓๘๒๙ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เมย 2563 ซื้อซื้อต้นหญ้านวลน้อยพร้อมปลูก เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามเด็กเล่นให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 เมย 2563 จ้างเหมาบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เมย 2563 จ้างเหมาบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 เมย 2563 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 เมย 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.สายเลียบถนนลาดยาง สาย สพ.ถ.12-002 บ้านนาลาว - บ้านดอนพรหม หมู่ที่ 1 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 เมย 2563 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในการดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีค 2563 ซื้อผลิตภัณฑ์เจลล้างมือ เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีค 2563 ซื้อยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียสำหรับใช้ฉีดพ่นภายในอาคารสำนักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มีค 2563 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในการดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2563 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2563 จ้างออกแบบจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนพรหม หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มีค 2563 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน กค ๑๔๐๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มีค 2563 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีค 2563 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีค 2563 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ รายนางสาวน้ำอ้อย หลวงหิรัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีค 2563 ซื้อซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีค 2563 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ รายนางสาวน้ำอ้อย หลวงหิรัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มีค 2563 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
04 มีค 2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มีค 2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มีค 2563 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กพ 2563 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กพ 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กพ 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กพ 2563 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำทางหลวงท้องถิ่น สาย สพ.ถ 12-094 ชุมชนบ้านโคกเหนือ ซอย 3 หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กพ 2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจสายด่วนนายกเทศมนตรี
081-4232952


 
 
QR Code
เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

 

 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3555-2997